Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr. Jasmina Dizdarević

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija mr. Jasmina Dizdarević, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Model dinamičkog upravljanja konzistencijom transakcijskog DBMS-a baziran na TBC pristupu i inteligentnom particioniranju u okruženju hibridnog clouda", dana 20. oktobra 2021. godine (srijeda), s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala BitLab, treći sprat). Prezentacija radne verzije će se održati uz poštivanje epidemioloških mjera.

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Dr. Zikrija Avdagić, profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik,
  2. Dr. Samir Omanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član (mentor),
  3. Dr. Dženana Đonko, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika".

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

 

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba