Javni oglas za prijem u radni odnos - Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (3) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/21), čl. 13. i 18. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-04-21050-29/21 od 12.05.2021. godine) i Odluke dekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-2418/21 od 31.05.2021. godine), Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

Javni za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sjedište: Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo

Internet adresa poslodavca: www.etf.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:

 1. Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata obavlja sljedeće poslove: koordinira sve administrativno-tehničke poslove za Dekanat, planira, ugovara i organizuje sastanke, zaprima i prenosi poruke te vodi planer aktivnosti, vodi evidenciju adresa i telefonskih brojeva svih institucija i osoba s kojima Fakultet kontaktira i sarađuje, vrši prijem, kompletiranje, razvrstavanje, evidentiranje i arhiviranje materijala koji su upućeni Dekanatu, odnosno dekanu, prodekanima i sekretaru, obezbjeđuje tehničke i druge uvjeta vezane za pripremu i održavanje sastanaka u Dekanatu, vrši najavu stranaka, prima i upućuje telefonske pozive i poruke za potrebe dekana i prodekana, po potrebi kopira i slaže iskopirane materijale, priprema putne naloge radnika, vodi brigu o reprezentaciji i čajnoj kuhinji, obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana i sekretara.

Potrebni uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete za radno mjesto: SSS/IV stepen, završena gimnazija ili srednja škola društvenog usmjerenja, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Mjesto obavljanja rada: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarjaveu, ulica Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo.

Iznos osnovne plaće: U skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu - 945,00 KM.

Radno vrijeme: 40 sati sedmično (puno radno vrijeme).

Probni rad: mjesec dana. 

Obavezna dokumentacija koju dostavljaju kandidati za prijavu na javni oglas je:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas sa kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i e-mail adresa), sa tačnom naznakom pozicije (radnog mjesta) na koje se prijavljuje, te navedenom listom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu,

 • Biografija (CV),

 • Uvjerenje o državljanstvu,

 • Izvod iz matične knjige rođenih,

 • Diploma o završenom obrazovanju (završenoj srednjoj stručnoj spremi),

 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrda poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi, sa obaveznom naznakon o stručnoj spremi sa kojom je obavljao navedene poslove),

 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje/Porezne uprave o radnom stažu,

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,

 • Prijava prebivališta/boravišta u Kantonu Sarajevo, ne starija od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena"),

 • Potvrda, uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena"),

 • Potvrda o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena").

Navedena obavezna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

NAPOMENA:

 • Na prijavi je obavezno naznačiti adresu i kontakt telefon (poželjno i e-mail adresu).

 • O datumu, vremenu i mjestu provođenja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno, usmeno, elektronskim putem ili putem internet stranice Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (www.etf.unsa.ba), u izborniku/odjeljku "Obavještenja", nakon zatvaranja javnog oglasa. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju. O rezultatima javnog oglasa svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obaviješteni u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

 • Nepotpune (prijave bez adrese i kontakt telefona), neblagovremene i neuredne prijave (prijave koje sadrže neovjerene fotokopije tražene dokumentacije), kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 • Sa kandidatima kojima prijava bude potpuna i blagovremena provest će se postupak izbora, koji se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, provedenog pismenog i usmenog ispita.

 • Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure.

 • Prilikom zapošljavanja prednost imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12, 26/14, 46/17, 18/19 i 20/20), odnosno Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/20), koju dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, rješenje, uvjerenje i slično) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 • Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

*Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo

Redni broj:

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida - poginulog, umrlog i nestalog branioca i

- Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobiliziranog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE:

Pitanja za pismeni ispit, lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit, mogu se preuzeti u prostorijama Portirnice (prizemlje) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), odnosno na internet stranici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (www.etf.unsa.ba), u izborniku/odjeljku "Obavještenja".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih javnim oglasom dostavljaju se neposredno u Dekanat Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 8:00 do 15:00 sati (kancelarija 1-26) ili putem pošte (preporučeno), u zatvorenoj koverti sa naznakom, "NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS" i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama, te na internet stranicama: Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Dodatna obavještenja o javnom oglasu mogu se dobiti na telefon 033 250 - 706.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba