Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu.

Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH.

Od osnutka pa do danas na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu
- diplomirala su 4646 studenta
- stupanj magistra steklo je 312 kandidata
- stupanj doktora tehničkih nauka steklo je 105 kandidata.

Na Fakultetu danas u stalnom radnom odnosu radi:
- 32 nastavnika
- 31 asistent.

U dopunskom radnom odnosu angažirano je:
- 24 nastavnika
- 40 asistenata.

U tekućoj akademskoj 2007/2008 na Fakultet je upisano
- 1564 studenta na dodiplomski studij (ETF-AB+ETF-B)
- 287 studenata na postdiplomski magistarski studij.

Studij se odvija u okviru četiri odsjeka:
- Odsjek za automatiku i elektroniku na kome studira 220 studenata na ETF-AB+ETF-B i 34 na postdiplomskom magistarskom studiju;
- Odsjek za elektroenergetiku na kome studira 243 studenta na ETF-AB+ETF-B i 35 na postdiplomskom magistarskom studiju;
- Odsjek za računarstvo i informatiku na kome studira 572 studenata na ETF-AB+ETF-B i 106 na postdiplomskom magistarskom studiju;
- Odsjek za telekomunikacije na kome studira 529 studenata na ETF-AB+ETF-B i 112 na postdiplomskom magistarskom studiju.

Nastava se danas na svakom od četiri Odsjeka realizira prema dva nastavna programa:
- Stari program (ETF- AB - Ante Bologna)
- Novi program (ETF – B – Bologna)

Po starom nastavnom programu danas se nastava odvija samo na četvrtoj i petoj godini; nakon što apsolviraju studenti današnje četvrte godine ovaj studij se gasi. Nastava po ovom programu traje devet semestara, a student nakon polaganja svih ispita stječe pravo na izradu diplomskog rada, poslije čije odbrane postaje posjednik zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike, uz naznaku odgovarajućeg Odsjeka.

Po novom nastavnom programu, koji je usklađen s principima Bolonjskog procesa i kreditnim sistemom (ECTS – European credit transfer system), u ovoj akademskoj godini upisana je treća po redu generacija studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Novi nastavni program omogućuje mobilnost studenata tokom studija i ekvivalenciju diploma u okviru Europskog visokoškolskog ambijenta ( ERA i EHEA).
Studenti koji studiraju po novom nastavnom programu, nakon završetka treće godine (prvi ciklus) i postignutih 180 ECTS bodova (uključen i završni rad koji donosi 12 ECTS bodova) stječu zvanje Bachelor of Electrical Engineering (Inženjer elektrotehnike). Nakon toga oni se mogu zaposliti ili nastaviti studij na drugom ciklusu koji traje dvije godine i koji omogućuje stjecanje zvanja Master of Engineering (Diplomirani inženjer). Za stjecanje ovog zvanja potrebno je postići novih 120 ECTS bodova.

Nakon završetka prvog (dodiplomskog) i drugog (diplomskog) ciklusa student se može zaposliti ili nastaviti studij u okviru trećeg (postdiplomskog) ciklusa, koji traje tri godine (180 ECTS bodova) i koji omogućuje stjecanje naučne titule doktor tehničkih nauka.

Treći ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu bit će organiziran počev od akademske 2010/2011 do kada će drugi ciklus završiti studenti prve generacije studija ETF-B.

U cilju međunardne verifikacije i priznavanja kvalitete svojih nastavnih programa Fakultet se intenzivno priprema za njihovo akreditiranje od strane neke od renomiranih Europskih agencija. U tu svrhu je tokom zimskog semestra tekuće akademske godine izvršena testna aktreditacija nastavnog programa I ciklusa na Odsjeku za računarstvo i informatiku kod poznate njemačke akreditacijske agencije ASIIN (vidjeti na linku:

Opens internal link in current windowhttp://www.asiin.de/english/newdesign/index_ex5.html

).

Osim aktivnosti u svojoj osnovnoj edukativnoj djelatnosti, Elektrotehnički fakultet je od svog osnutka pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i ostalih aktivnosti vezanih za promociju nauke i tehnologije.

Fakultet je posjedovao niz laboratorija u okviru svoje predratne lokacije u Lukavici, gdje su se realizirali mnogi istraživački i razvojni projekti koji su direktno ugovarani sa fondovima za naučni rad na republičkom i saveznom nivou, kao i sa industrijskim gigantima kao što su bili Energoinvest, Elektroprivreda BiH, Unis, Famos i drugi.

Fakultet je također realizirao i niz istraživačko razvojnih projekata za tadašnje Sizove za naučni rad i na Saveznom i Republičkom nivou, a bio je u periodu od 1985-1991 nosilac nekoliko velikih projekata koji su imali oznaku DC (Društveni ciljevi) i imali su značajna sredstva i budžet za višegodišnja istraživanja i razvoj u okviru tadašnje države Jugoslavije.

U godinama nakon rata, počev od 1996., Fakultet uspjeva da se povrati i u sferu istraživanja i razvoja i do danas realizira preko 80 istraživačkih projekata i studija za renomirane partnere kao što su: JP Elektroprivreda BiH, JP BH Telecom , Energoinvest, RMU Banovići, DD Tvornica cementa Kakanj, HT Mostar, Bosna-S i drugi.

Njegovi nastavnici i saradnici u stalnom i dopunskom radnom odnosu su vrlo aktivni i u naučno istraživačkom i stručnom radu, i pored skromnih laboratorijskih resursa kojima Fakultet danas raspolaže.

U periodu do rata njegovi saradnici radeći u tadašnjim istraživačko razvojnim centrima u Energoinvestu, Unisu, Elektroprivredi BiH, Famosu i drugim, su podnjeli i dobili verifikaciju i priznanje za preko 20 patenata u svijetu.

Trenutno se na Fakultetu realizira 8 projekata za Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 4 projekta za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke , 2 projekta se realiziraju u međunarodnoj naučnoj saradnji u okviru FP6, jedan projekt je u okviru FP 7 projekata Evropske unije, 2 projekta u okviru Tempus-a , kao i 5 projekata za naručioce iz privrede i industrije sa kojima Fakultet ima ugovore o poslovno tehničkoj saradnji. Više podataka o ovim prijektima se može naći na Web portalu ETF-a na linku :

Opens internal link in current windowhttps://www.etf.unsa.ba/

.

Elektrotehnički fakultet je i organizator medjunardnih naučnih skupova i simpozija, koji su nasljednici poznatog i tada vrlo referentnog Simpozija koji se održavo na Jahorini i bio posvečen informacionim tehnologijama, i to :

- BIHTEL, bijenalni simpozij iz oblasti telekomunikacija ( parne godine )
- ICAT, bijenalni simpozij iz oblasti informacionih, komunikacionih i automatizacionih tehnologija ( neparne godine )

Njegovi nastavnici i saradnici, iako radeći sa skromnim materajalnimi i finansijskim resursima za naučno-istraživački rad, uspjevaju da prate i aktivno sudjeluju u istraživanjima objavljujući svoje naučne i strućne radove u časopisima i na naučnim skupovima i sa medjunarodnim recenzijama koje su uvedene u priznate referentne baze podataka.

Tako je, samo u periodu posljednje dvije godine 2006 i 2007, objavljeno ili podneseno ukupno preko 30 radova koji se nalaze u referentnim bazama podataka koje su verificirane kao takve na Senatu Univerziteta u Sarajevu. Ove referentne baze uključuju : CC, SCI, ACM Digital Library, IEEEXplore, INSPEC, Elsevier : Compendex database, Engineering Index, Science Direct, Scopus : zatim Information Science Abstracts , Energy Science and Technology, ISI Proceedings , i iz oblasti matematskih nauka Zentralblatt Math I MathSciNet.

Od značajnijih međunarodnih asocijacija u kojima sudjeluje Elektrotehnički fakultet u Sarajevu treba spomenuti članstvo u HP-SUA (Hewlett Packard Software University Association), zatim značajno učešće njegovih nastavnika i asistenata u IEEE sekciji za Bosnu i Hercegovinu kao i dva chaptera u okviru ove sekcije koji su upravo i osnovana na ovom Fakultetu.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba