Sistemi za podršku odlučivanju (ETF RIO SPO 51065)

Opšte informacije

Naziv kursa

Sistemi za podršku odlučivanju

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RIO SPO 51065

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

5

Semestar

10

Tip

Obavezni

ECTS

6

Ukupno sati nastave

65

Sati predavanja

35

Sati vježbi

30

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  Cilj kursa je da uvede studenta u oblast podrške poslovnom odlučivanju. Kurs daje distinkciju između IT podrške poslovnom odlučivanju i drugim menadžerskim funkcijama kao što su upravljanje, rukovođenje i planiranje. Također, student na kraju kursa mora razumjeti i distinkciju između različitih menadžerskih nivoa i relevantnih poslovnih informacija po tim nivoima. U skladu s tim, student stiče sistematska znanja o klasama informacionih sistema za podršku različitim menadžerskim nivoima odlučivanja. Kurs također obrađuje i različite modele odlučivanja, različite klase sistema za podršku odlučivanju, kao i različite modele za razvoj sistema za podršku odlučivanju.

Program

  1.MODELI I METODE ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU: modeli za "capacitated facility location" probleme, modeli za "uncapacitated facility location" probleme, problem ranca, problem obojivosti, problem klike, problem particije skupa, jaki i slabi modeli,metode za oblikovanje jakih modela, implikacije na rješenje problema, grananje i ograničavanje,modeli sa eksponencijalnim brojem varijabli, odvajanje i generiranje kolona,problemi maksimalnog toka, najkraćeg puta, pokrivanja, sparivanja minimalnog skeleta, trgovačkog putnika,primjena metoda u planiranju, oblikovanju različitih rasporeda
2.SOFTVERSKI MODELI SISTEMA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU: nivoi, modeli i procesi poslovnog odlučivanja, klase informacionih sistema za podršku različitim menadžerskim nivoima odlučivanja, arhitektura sistema za podršku odlučivanju, model driven sistemi za podršku odlučivanju, document driven sistemi za podršku odlučivanju, communication driven/grupni sistemi za podršku odlučivanju, modeli grupnog odlučivanja; sistemi za podršku elektronskom vođenju sastanaka, knowledge driven sistemi za podršku odlučivanju, , proces razvoja sistema za podršku odlučivanju
3.POSLOVNA INTELIGENCIJA: akvizicija znanja, informacijska integracija (kombiniranje podataka iz različitih izvora, diverzne aplikacije i legacy data formati, povezivanje heterogenih poslovnih sistema i skladišta podataka, prisustvo leksičke i sematičke nekompatibilnosti, korištenje mediatora i menadžment metapodataka za povezivanje heterogenih i autonomnih izvora podataka), poslovna analiza i vizuelizacija, meta-data repozitorij

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. S.MARTELLO, P.TOTH, Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations, Wiley, 1990.
3. Laudon C.K., and Laudon J.P., Essentials of Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise, Prentice Hall, 2001.
4. Turban E., and Aronson J.E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice Hall, 1998.
Preporučena1.Moss L.T., and Atre S., Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications, Addison-Wesley, 2003.
2.Chakrabarti S., Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Elsevier Science, 2003.
3.Licker S.P., Management Information Systems; A strategic Leadership Approach, 3.The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers.

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije. Dodatni primjeri i ispitni zadaci razmatraju se i riješavaju tokom laboratorijskih vježbi. Izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada zadaća omogućit će studentima kontinualan rad i provjeru znanja.

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
- pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene