Inovacije u projektovanju i menadžmentu informacionih sistema (ETF RII IPMIS 5955)

Opšte informacije

Naziv kursa

Inovacije u projektovanju i menadžmentu informacionih sistema

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RII IPMIS 5955

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

5

Semestar

9

Tip

Izborni

ECTS

5

Ukupno sati nastave

55

Sati predavanja

30

Sati vježbi

25

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  Kurs treba pružiti znanja neophodna za shvatanje ekonomskih i organizacijskih varijabli koje utiču na upravljanje procesima tehničkog razvoja u industriji i uslugama, sa naročitim osvrtom na polje ICT. Nakon predstavljanja osnovnih elemenata ekonomske analize inovacija i uslova nadmetanja-ekonomskog i institucionalnog, koji utiču na razvojni kapacitet preduzeća, kurs razmatra organizacijske aspekte i upravljanje procesom razvoja, obraćajući pažnju naročito na stratešku analizu izbora tehnologije u preduzeću, na organizaciju oblasti istraživanja i razvoja i na njihovu integraciju sa drugim funkcijama u kompaniji, na tehničku operativu i podršku aktivnostima razvoja. Kurs se bavi pored toga organizacijskim aspektima i tehničkom operativom karakterističnom za upravljanje projektima, naročito u vezi projekata razvoja, u okviru kojih se razvijaju novi proizvodi i organizacijske promjene.

Program

  TEHNNOLOŠKE INOVACIJE I UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM VRIJEDNOSTIMA PREDUZEĆA
1. tehnološke inovacije i ekonomski razvoj: relevantna ekonomska teorija.
2. tehnologija, tehnološke inovacije i struktura industrijskih sektora.
3. tehnološki diskontinuitet i utjecaj na bazu kompetencija unutar preduzeća.
4. tehnološki assessment & forecasting.
5. standard-driven nadmetanje sektora.
6. zaštita inovacija i upravljanje intelektualnim vlasništvom.
7. interni razvoj i forme eksternog razvoja tehnoloških vrijednosti.
8. finansiranje razvoja.
KOMPETITIVNA ANALIZA SEKTORA ICT
9. utjecaj interneta na povećanje kompetitivnih prednosti.
10. utjecaj interneta na strukturu sektora.
11. business modeli bazirani na internetu: komponente i dinamika.
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ISTRAŽIVANJIMA I RAZVOJEM I PROJEKTI RAZVOJA NOVIH PROIZVODA
12. organizacijska struktura funkcija istraživanja i razvoja.
13. osobine projekata istraživanja i razvoja proizvoda.
14. organizacija projekata razvoja novih projekata u tradicionalnim oblastima.
15. organizacija projekata razvoja novih proizvoda u oblasti softvera i primjene Interneta.
16. upravljanje sa više projekata.
EHNIKE MENADŽMENTA PROJEKTIMA
17. Ciljevi planiranja i upravljanja projektima.
18. Instrumenti planiranja projekata: WBS
19. Tehnike programiranja i upravljanja projektima: PERT i CPM.

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2.Grandi, A. e Sobrero, M. "Innovazione tecnologica e gestione di impresa. La gestione strategica dell’innovazione", Il Mulino, Bologna, 2005.2. 2.Munari, F. 1999.
3."Innovare per progetti", in M. Sobrero (a cura di), Gestione dell’Innovazione: strategia, organizzazione, tecniche operative, Carrocci Editore, Roma, 1999.
4. Coffetti, E. ,Gli strumenti di pianificazione e controllo dei tempi e delle risorse, in Baglieri et al. Organizzare e gestire progetti. Competenze per il project management. Etas, Milano, 2001.
Preporučena

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije. Dodatni primjeri i ispitni zadaci razmatraju se i riješavaju tokom laboratorijskih vježbi. Izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada zadaća omogućit će studentima kontinualan rad i provjeru znanja.

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
-prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
-izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
-parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu.
Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
-pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
-usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene