Računarski sistemi u realnom vremenu (ETF RIO RSRV 5965)

Opšte informacije

Naziv kursa

Računarski sistemi u realnom vremenu

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RIO RSRV 5965

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

5

Semestar

9

Tip

Obavezni

ECTS

6

Ukupno sati nastave

65

Sati predavanja

35

Sati vježbi

30

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  Upoznavanje sa principima, metodologijama i tehnikama dizajna softvera, operativnog sistema realnog vremena, intefejsa čovjek-mašina, evaluaciji i testiranju softvera i hardvera, i osnovnim alatima za dizajniranje softvera koji zadovoljava dinamičko okruženje, odnosno sisteme u realnom vremenu.

Program

  REALNO VRIJEME I SISTEMSKI ASPEKTI
1. Upoznavanje sa sistemima u realnom vremenu
2. Real-time okruženje i distribuirana rješenja,
3. Globalno i realno vrijeme,
4. Modeliranje sistema realnog vremena
5. Entiteti u realnom vremenu,
6. Hardverski i softverski resursi
7. Komunikacije u realnom vremenu,vremenski trigerovani protokoli, vremenski trigerovane arhitekture,
DIZAJN SOFTVERA
8. Metodologije dizajna softvera,
9. Fundamentalne strategije dizajna
10. Specifikacije i tehnike dizajna
11. Modeli softverskog životnog ciklusa ( temporalni, water-fall, spiralni model)
12. Softverski životni ciklus za konkurentne sisteme
13. Koncepti softverskog dizajna( procesiranje, okruženje, run-time podrška,
14. Softver-dizajn terminologija, evolucija metoda, kriteriji za izbor metode softversklog dizajna, strategije softverskog dizajna
15. Elementi modularnog dizajna
16. Strukturiran analiza i dizajn
17. Funkcionalna analiza i dizajn
18. Objektno-orijentisano konkurentno dizajniranje
OPERATIVNI SISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENU
19. Pravila za strukturiranje aplikacija u smislu kooperativnih procesa.
20. Modeli i mehanizmi komunikacije i sinhronizacije između procesa.
21. Protokoli za pristup dijeljenim resursima.
22. Kriteriji za "a priori" verifikaciju respoređivanja aplikacije.
23. Integracija hardvera i softvera

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. J.W.S. Liu: "Real-time systems", Prentice Hall, 2000.
3. J. Cooling: "Software engineering for real-time systems", Addison Wesley,
2003.
4. C. Sira Ram Murthy and G. Manimaran, MIT, 2001
5. Ammar Attoui, Real-time and multi-agent systems, Springer, 2000
6. Z. Avdagić, I.Bešić, Računarski sistemi u realnom vremenu - Laboratorijski praktikum, ETF-Sarajevo, 2006.
Preporučena7. Z. Avdagić. Računarski sistemi u realnom vremenu, ETF-Sarajevo, 2003

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije. Dodatni primjeri i ispitni zadaci razmatraju se i riješavaju tokom laboratorijskih vježbi. Izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada zadaća omogućit će studentima kontinualan rad i provjeru znanja.

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
-prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
-izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
-parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
-pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
-usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene

  1. Alati i softverski paketi kojhi će se koristiti za vježbe i izradu domaćih zadaća: C/C++ ili verzije (ekvivalenti) istih