Praktikum - Poslovni informacioni sistemi (ETF RII PPIS 4855)

Opšte informacije

Naziv kursa

Praktikum - Poslovni informacioni sistemi

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RII PPIS 4855

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

4

Semestar

8

Tip

Izborni

ECTS

5

Ukupno sati nastave

55

Sati predavanja

20

Sati vježbi

35

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  Fokus ovog interdisciplinarnog kursa je na fuziji informacionih sistema, projektovanja informacionih sistema, tehnologije IS i poslovnog menadžmenta. Studenti se upoznaju sa najboljim iskustvima iz pojedinih kompanija - kako one koriste informacione tehnologije i informacione sisteme za poboljšanje poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti na tržištu. Posebna pažnja posvećena je upotrebi poslovnih informacionih sistema u cilju ispunjenja poslovnog plana, odnosno strateškom aspektu menadžmenta kao i ukupnom povećanju kvaliteta proizvoda i usluga. Studenti stiču praktične i konceptualne vještine za upotrebu u strateškom poslovnom odlučivanju koristeći znanja poslovne inteligencije kako bi preuzeli vodeću ulogu u polju informacionih sistema u ne-tehničkim kompanijama. Shodno tome, prilike za karijeru su: bussiness manager, business analyst, system analyst, supply chain information system analyst i information systems designer i information systems consultant.

Program

  UVODNA RAZMATRANJA:
1. Osnovni koncepti: bazne definicije,informacija, informacioni sistem, poslovni informacioni sistem, osnove vođenja projekata
2. Moderna organizacija u digitalnoj ekonomiji
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA:
3. Osnovni aspekti organizacije kompleksnih projekata. Kontrola
aktivnosti. Koordinacija i razrješenje problema,
4. Model životnog ciklusa softvera-osnova za metode upravljanja projektima
5. Organizacija projekta, Verikalna i horizontalna organizacija posla stilovi menadžmenta i stilovi menadžera,
6. Timski rad, poboljšanje produktivnosti pojedinaca i timova
7. Kontrola aktivnosti. Koordinacija i razrješenje problema,
8. Poslovna strategija, pravila i strateško upravljanje
9. Razvoj i projektovanje poslovnih informacionih sistema
10. Procjena cijene
11. Planiranje projekta i strategije planiranja
12. Kontrola projekta (out-of-line-analysis), predikcija trendova
13. Metode menadžmenta i mrežno planiranje
14. Menadžment kvaliteta, rizika, konfiguracije
15. Poslovni reinžinjering i poslovna inteligencija
KVALITET, STANDARDI I METRIKE:
16. Kvalitet poslovnih informacionih sistema i uticaj na kvalitet proizvoda i usluga, ISO 9000ff-sertifikat
17. SEI-procjene i odlučivanje (CMM model), SW-metrike
18. e-Business, e-Commerce i enterprise aplikacije
23. Etička i pravna pitanja u modernom poslovanju

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. Jane P. Laudon: "Essentials of Business Information Systems (7th ed)", 2006.
3. Kelly Rainer: "Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business" (2006)
4. Graham Curtis: "Business Information Systems: Analysis, Design and Practice", 2005.
Preporučena1. Robert C. Nickerson: "Business and Information Systems (2nd ed)", 2000.
2. Tony Morgan: "Business Rules and Informacion Systems: Aligning IT with Business Goals" , 2002.

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije kroz praktikum koji se izvodi u računarskim laboratorijama.

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
- pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene