Praktikum - Napredne web tehnologije (ETF RIO PNWT 4870)

Opšte informacije

Naziv kursa

Praktikum - Napredne web tehnologije

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RIO PNWT 4870

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

4

Semestar

8

Tip

Obavezni

ECTS

7

Ukupno sati nastave

70

Sati predavanja

25

Sati vježbi

45

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  Cilj kursa jeste da kod studenata unaprijedi znanja i vještine iz oblast Web tehnologija. U toku kursa studenti će se upoznati s novim softverskimkonceptima Web tehnologijama, posebno onim koje se koriste u razvoju dinamičkih Web aplikacija. U tom kontekstu, kurs se bavi razvojem dinamičkih Web aplikacija čija je softversk arhitektura definisana MVC šablonom, pri čemu će se u njihovom razvoju koristiti najpopularnijhi Web frameworki-i. Studenti će biti osposobljeni da razviju kompletnu Web aplikaciju primjenjujući nove softverske koncepte.

Program

  1. Web tehnologije i aplikacije: Primjer Web aplikacije: pretraživači i algoritmi iza ovih aplikacija
2. Web standardi: za dinamičke sadržaje (XML, DOM), za metapodatke (RDF, ontologije, procesiranje metapodataka)
3. Navigacija kod Web aplikacija
4. Razvoj web aplikacija: projektovanje, metode i tehnike razvoja, održavanje
5. Napredne Web tehnologije, tehnologije dinamičkih WEB sadržaja , framework-i i paterni, Karakteristike i tehnologije framework-a
6. Dinamičke Web aplikacija: akcijski i komponentni WEB framework-i, desktop i serverske WEB aplikacije
7. Razvoj Web aplikacija: razvoj domenskih modela za WEB aplikacije, generisanje osnovnog koda i konfiguracije WEB aplikacije, razvoj dinamičkih WEB aplikacija baziranih na postojećim domenskim modelima

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. N. Ford: Art of Java WEB Development
3. D. Chappell, T. Jewell: Java Web Services
4. J. Bergin: Building Graphical User Interface with the MVC pattern
5. M. Mahemoff: Ajax Design Patterns
6. T. Husted, C.Dumoulin, G. Franciscus, D.Winterfeld: Struts in Action
7. D. Malcolm: Struts, an Open-Source MVC Implementation
8. K. Gurumurthy: Pro Wicket
Preporučena1. DŽ. Riđanović, T. Mateljan, V.Okanović, MVCLite framework
2. DŽ. Riđanović, Spiral Development of Dynamic Web Applications: Using Domain Model Lite and Wicket

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije kroz praktikum koji se izvodi u računarskim laboratorijama.

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
- pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene

  1. Softverski paketi i tehnologije koji se koriste u okviru praktikuma:
Java, Java servleti, JSP, JSTL, JSP tagovi, JavaBean, XML, MVC patern, Eclipse, Jetty, Tomcat, mmLite, Struts, mvcLite, Echo, Tapestry, Wicket, dmLite