Baze podataka (ETF RIO BP 4770)

Opšte informacije

Naziv kursa

Baze podataka

Oznaka (šifra) predmeta

ETF RIO BP 4770

Studij

ETF-B

Odsjek

Računarstvo i informatika

Godina

4

Semestar

7

Tip

Obavezni

ECTS

7

Ukupno sati nastave

70

Sati predavanja

35

Sati vježbi

35

Sati tutorijala

0

Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student

  1. Organizacija baza podataka na fizickom nivou (hijerarhija storiranja, upravljanje memorijom, upravljanje stranicama i baferima, tipovi datoteka).
2. Realizacija i upravljanje indeksima.
3. Elaboracija upita.
4. Procesiranje i optimizacija izvrsenja upita.
5. Upravljanje transakcijama. (upravljanje i kontrola konkurentnosti, sinhronizacija, obnavljanje (recovery) i podešavanje
6. Zastita od gresaka. Sigurnost i autorizacija.
7. Optimizacija rada baze podataka.
8. Arhitekture i varijante baza podataka
9. Arhitektura- Data Warehouses
10. Koncepti objekto-orijentisanih baza podataka.
11. Osnovni principi rada sa standardnim DB interfejsima (API) - JDBC.
12. Osnove rada sa DB okvirima (framework).
13. Aplikacije

Program

 

Literatura

Obavezna1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
Preporučena1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe [2000], Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 2000.
2. H.Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. D. Widom: Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall, 2001
3. A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sundarshan: Databse System Concepts, McGrow-Hill, 2001
4. Dž. Riđanović, B. Zaćiragić, V. Okanović: Korištenje baza podataka u Java programskom jeziku, TDP d.o.o. Sarajevo, 2005
5. B. Zaćiragić , Baze podataka (skripta)

Didaktičke metode

  Kroz predavanja studenti ce se upoznati sa teorijom, zadacima i aplikativnim primjerima u okviru tematskih jedinica. Predavanja se sastoje iz teoretskog dijela, prezentacionih opisnih primjera, geneze i rješavanja određehih zadataka. Na taj nači studenti će imati podloge za primjenom izučenog gradiva u inžinjerske aplikacije. Dodatni primjeri i ispitni zadaci razmatraju se i riješavaju tokom laboratorijskih vježbi. Izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada zadaća omogućit će studentima kontinualan rad i provjeru znanja

Način provjere znanja

  Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, vježbi i tutorijala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja,vježbi i/ili tutorijala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća: maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada od 5 do 10 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit donosi 20 bodova;
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita, domaćih zadaća i odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme kursa.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeći način:
- pismeni dio koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) polažući parcijalne pismene ispite,
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja posmenog dijela popravnog ispita uspio stvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domaćih zadaća, polaganje parcijalnih sipita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.

Napomene