Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
    Dodiplomski studij
    Postdiplomski studij
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Ante-Bologna (ital. prije Bolonje) je zajedničko ime za nastavni plan i program prema kojem su studenti upisivani na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, zaključno sa akademskom 2004/2005 godinom. U akademskoj 2005/2006 na prvu godinu je primljena prva generacija studenata prema Opens internal link in current windownovom programu usklađenom sa Bolonjskim procesom.

 

Upis novih studenata prema programu Ante-Bologna nije u planu, ali postojećim studentima će biti omogućeno da završe dodiplomski studij te upišu postdiplomski studij prema ovom programu.

 

Studij Ante-Bologna sastoji se iz dodiplomskog i postdiplomskog studija.

 

Dodiplomski studij traje minimalno 9 semestara + priprema i odbrana diplomskog rada. Po završetku studija, student stiče zvanje "diplomirani inžinjer elektrotehnike".

 

Osobe sa uspješno završenim dodiplomskim studijem na ovom ili nekom drugom tehničkom ili srodnom fakultetu imaju pravo upisa na postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu. Ovaj studij traje 3 semestra + priprema i odbrana magistarskog rada, a po završetku studija stiče se zvanje "magistar elektrotehnike".

 

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba