Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
        ECTS dokumenti
        Upis
        Prva godina studija
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Završni radovi
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Upis na Elektrotehnički fakultet, po programu "Bologna"

Uslovi za upis na fakultet su završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen kvalifikacioni ispit. Prije kvalifikacionog ispita na fakultetu se organizuje pripremna nastava iz matematike, a infomacije o tačnom terminu održavanja pripremne nastave će se moći dobiti u Studentskoj službi fakulteta.

 

Za školsku 2002/03 godinu je bio konkurs za ukupno 220 kandidata za upis u prvu godinu, od kojih je 120 kandidata bilo za redovni studij (i za ove kandidate troškove upisa participira Kantonalna Vlada) i 100 kandidata za paralelni studij (za koje su troškovi upisa bili 1500 KM za prvu godinu). Koliko će biti za narednu, 2003/04 godinu, još nije određeno, a odluku donosi ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu. Konkurs za upis na fakultete Univerziteta se objavljuje u dnevnoj štampi polovinom juna mjeseca.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta:

Tel: +387 33 250 708;

Fax: +387 33 250 725;

ili direktno na šalteru studentske službe Elektrotehničkog fakulteta:

ul. Zmaja od Bosne, bb. – KAMPUS;

Sarajevo 71000;

Bosna i Hercegovina


Kriteriji za rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija, šk.2003/04 godine, vršiće se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu sljedećih kriterija:

 

1. Opći uspjeh - broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu, pomnoži sa 8.

 

2. Uspjeh iz maternjeg jezika, fizike i matematike - kandidat dobija broj bodova tako da se za maternji jezik i matematiku izračuna srednja ocjena iz sve četiri godine, a za fiziku za dvije zadnje godine koje je kandidat slušao, zatim izračuna srednja ocjena iz sva tri predmeta, i tako dobijena ocjena pomnoži sa 4. /Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju je 20/.

 

3. Rezultati na kvalifikacionom ispitu iz matematike - kandidat dobija broj bodova koji je osvojio na kvalifikacionom ispitu. Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju je 40.

 

4. Rezultati ostvareni na takmičenjima - kandidat dobija broj bodova saglasno članu 6 Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu u Šk.2003/04 godini, gdje se uzimaju u obzir takmičenja iz matematike, fizike, informatike, te «Smotre stvaralaštva» koje je organizovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo.

 

5. Posebno priznanje «Učenik generacije» - kandidat dobija 10 bodova.

 

Napomena: Svi kandidati koji konkurišu za upis na redovni i /ili paralelni studij, polažu kvalifikacioni ispit iz matematike.

 

Sarajevo, 18.06.2003.god.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Prof.dr Melita Ahić-Đokić,dipl.el.ing.Posljednja izmjena:  10:18 08/01 2013

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba