Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Izvod iz Pravila studiranja vezan za prijavu i odbranu završnog rada
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Izvod iz Pravila studiranja za drugi ciklus studija-vezano za prijavu i odbranu završnog rada

Nastavnici koji učestvuju u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija obavezni su, najkasnije do početka zadnjeg semestra studija, predložiti Nastavno-naučnom vijeću jedan ili više naslova tema za izradu završnog rada sa odgovarajućim obrazloženjem.

 

Mentor završnog rada je predmetni nastavnik iz čije se oblasti radi završni rad.

 

Zadanu temu student pismeno prijavljuje putem formulara kojeg propisuje Fakultet, može se uzeti u Studentskoj službi.

 

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, usvaja listu tema sa kandidatima i mentorima, najkasnije do početka drugog semestra i javno je oglašava na tabli i web stranici Fakulteta.

 

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, na istoj sjednici imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada.

 

Komisija ima predsjednika i dva člana, odnosno njihove zamjenike. Jedan od članova je i mentor.

 

Za izabranu temu student podnosi pismenu prijavu koja sadrži:

- Naziv Fakulteta, Odsjek

- Ime mentora

- Naziv teme (oblast)

- Obrazloženje teme

 

Završni rad je samostalan rad u kojem student obrađuje odabranu temu primjenom naučnih i stručnih metoda, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija.

 

Student u završnom radu treba da pruži dokaze da se uspješno koristi metodama u stručnom ili naučnom radu, u izlaganju rezultata istraživanja, kao i da je osposobljen da izvodi zaključke na osnovu tako realizovanih istraživačkih zadataka.

 

Rezultati izneseni u završnom radu treba da predstavljaju doprinos:

- sistematizaciji naučnih ili stručnih zadataka i postojećih rješenja za određenu oblast;

- rješavanju aktuelnog naučnog ili stručnog zadatka koji je postavljen kao cilj rada;

- primjeni postojećih naučnih ili stručnih dostignuća u rješavanju kompleksnog stručnog zadatka.

 

Završni rad se može predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih studijskim programom.

 

Student nakon završetka rada podnosi pismeni zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada Studentskoj službi Fakulteta, po pravilu po završetku semestra, odnosno ili u periodu održavanja završnih ispita.

 

Zahtjev sadrži:

- Prijavu;

- Pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme;

- Tri primjerka rada (nekoričena);

- Izvještaj iz službene evidencije o ispitima i ECTS bodovima kandidata.

 

Navedena dokumentacija dostavlja se Komisiji zajedno sa odlukom o imenovanju Komisije.

 

Komisija je dužna da sačini i dostavi Izvještaj o završnom radu (kratki prikaz rada, postavljeni cilj, primjenjene metode, dobiveni rezultati i zaključci o realizovanim istraživanjima), sa prijedlogom nastavno-naučnom vijeću, u roku od 20 dana od dana prijema.

 

Nastavno-naučno vijeće donosi odluku o izvještaju i prihvatanju ili neprihvatanju završnog rada, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja izvještaja Komisije.

Prilikom pregleda rada Komisija može studentu vratiti rad na doradu i dopunu i odrediti kratak rok u kojem tu obavezu treba da izvrši.

 

Ukoliko Komisija, odnosno Nastavno-naučno vijeće odbije rad, student može izvršiti ispravke završnog rada u skladu sa primjedbama ili podnijeti novu prijavu teme završnog rada, u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odbijanju.

Student može pristupiti odbrani završnog rada po isteku najmanje sedam dana od dana kada je nastavno-naučno vijeće Fakulteta donijelo odluku o usvajanju izještaja Komisije, odnosno prihvatilo završni rad.

 

Obavijest o usvajanju izvještaja i datumu odbrane završnog rada dostavlja se studentu i objavljuje na oglasnoj tabli.

 

Nakon usvajanja Izvještaja završni rad se predaje u pet primjeraka.

 

Odbrana završnog rada pred komisijom ima sljedeći tok:

 

Predsjednik komisije otvara postupak odbrane završnog rada.

 

Student predstavlja svoj rad, uz obrazloženje cilja, zadataka, metoda izrade, dobivenih rezultata, diskusije rezultata i zaključak.


Puni tekst pravila studija na Drugom ciklusu na Univerzitetu u Sarajevu možete preuzeti na sljdedećem

linku .Posljednja izmjena:  12:08 15/03 2010

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba