Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
        ECTS dokumenti
        Upis
        Prva godina studija
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Završni radovi
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Pravilnik o zavrsnom radu na ETF-Sarajevo

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 09/07), člana 36. i 215. Pravila Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu – Prečišćeni tekst (broj: 01-01-1829706 od 11.09. 2006. i broj: 01-01-446708 od 27.02.2008.) a u skladu sa članovima 22. do zaključno 28. Pravila studiranja za I ciklus studiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (dodiplomski studij u skladu sa Bolonjskim procesom) broj: 04-1-2768/06 od 06.11.2006.), Nastavnonaučno vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na svojoj sjednici od 14.07.2008. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA DODIPLOMSKOM DIJELU STUDIJA, PO MODELU BOLONJA, NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom reguliše se postupak prijave, izrade i odbrane završnog rada na dodiplomskom studija, u skladu sa Bolonjskim procesom (u daljem tekstu:završni rad) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (u daljem tekstu: Fakultet) a u skladu sa Pravilima studiranja za I ciklus studiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

Član 2.

 

Student radi i brani svoj završni rad, poslije polaganja svih ispita na dodiplomskom studiju.

Završni radovi se mogu raditi samo iz onih nastavnih predmeta, za koje je matičan Fakultet.

Završni radovi se brane u rokovima, koji su propisani od strane Nastavnonaučnog vijeća Fakulteta, na početku akademske godine.

 

 

II POSEBNE ODREDBE

 

Član 3.

 

Teme za završne radove matičnom odsjeku predlazu odgovorni nastavnici, uz obavezno naznačavanje osnovnih ciljeva završnog rada i osnovne literature kojom se student treba koristiti prilikom izrade rada.

Studentu se može, izuzetno, odobriti i tema završnog rada koju on samostalno predloži, uz predhodne konsultacije sa nastavnikom, kod kojeg želi raditi svoj završni rad.

 

Član 4.

 

Vijeće matičnog Odsjeka potvrđuje inicijalni spisak tema završnih radova, a potom ga dostavlja na verifikaciju Nastavnonaučnom vijeću Fakulteta.

 

Član 5.

 

Temu završnog rada student mora izabrati iz skupa predmeta koji obuhvata odgovarajući studijski program.

 

Član 6.

 

Završni rad se piše i brani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

 

Član 7.

 

Fakultet imenuje Odbor za završni rad u koji ulaze po svojim funkcionalnim duznostima: Prodekan za nastavu i šefovi svih odsjeka Fakulteta.

Prodekan za nastavu rukovodi radom Odbora za završni rad.

 

Član 8.

 

Odbor za završni rad, unutar vlastitih nadleznosti, razmatra i prijave studenata za temu završnog rada, odobrava temu za završni rad i imenuje Komisiju za odbranu završnog rada.

Komisija za odbranu završnog rada ima tri člana. Članovi Komisije su po pravilu izabrani nastavnici Fakulteta, pri čemu, ako je to neophodno zbog obima tekućih obaveza pojedinih nastavnika, jedan član te Komisije moze biti i u zvanju asistent, ili viši asistent.

Radom Komisije presjedava mentor za izradu završnog rada.

 

Član 9.

 

Student predaje prijavu za temu završnog rada u Studentsku službu Fakulteta. Prijava sadrži slijedeće rubrike: Ime i prezime studenta, nastavni predmet u okviru kojeg se planira izrada rada, datum prijave teme rada, naziv radne teme rada s kratkim opisom očekivanih rezultata, uz potpis predmetnog nastavnika – mentora za taj završni rad i saglasnost Odbora sa navedenim podacima, te datum kada je ta saglasnost data.

 

Član 10.

 

Studentska prijava za temu završnog rada, ispunjena u skladu sa člnom 9 ovog Pravilnika, odlaže se u dosije studenta. Kopiju te prijave Studentska služba uručuje i studentu.

Student je dužan vlastiti završni rad predati mentoru, najkasnije tri nedelje prije termina za odbranu završnog rada, u kojem je on planirao braniti svoj završni rad. Mentor je obavezan, najkasnije sedam dana prije planiranog termina za odbranu završnog rada, dostaviti studentu svoje mišljenje o predmetnom radu. Ukoliko su primjedbe mentora takve prirode da se one ne mogu otkloniti u roku od dva dana, student rad moze braniti tek u narednom terminu za odbranu završnih radova.

Student mora predati završni rad, sa čijim sadrzajem je mentor u potpunosti saglasan, najkasnije pet dana prije planiranog termina za odbranu završnog rada.

U studentsku sluzbu se predaju četiri primjerka završnog rada.

Student može samo jednom promjeniti temu završnog rada i to najkasnije u roku od 30 dana, od onog dana kada mu je odobrena prva tema.

 

Član 11.

 

Mentor za izradu završnog rada, po pravilu je izabrani nastavnik Fakulteta, izabran u jedno od postojećih naučnonastavnih zvanja.

Jedan nastavnik, u jednoj akademskoj godini, može biti mantor najviše za šest studenata. U slučaju da ima više od šest prijavljenih studenata kod jednog nastavnika, on ima pravo da izabere onih šest studenata kojima zeli biti mentor. Preostalim studentima, koji su zeljeli raditi završni rad uz mentorsku podršku upravo tog nastavnika, Odbor za završni rad imenuje za mentora drugog nastavnika iz iste nastavnonaučne oblasti, kojoj pripada i nastavni predmet prvoizabranog nastavnika-mentora.

 

Član 12.

 

Odbor za završni rad dostavlja Studentskoj službi, spisak dodjeljenih tema za završne radove. Taj spisak se objavljuje na video zidu Fakulteta i na www.etf.unsa.ba.

 

Član 13.

 

Uz saglasnost mentora, student predaje završni rad, u Studentsku službu Fakulteta, u roku propisanom u članu 10 ovog Pravilnika.

Studentska služba fakulteta, članovima Komisije za ocjenu i odbranu predmetnog završnog rada, dostavlja završni rad na uvid i pregled.

Studentu, čiji je završni rad ocijenjen negativnom ocjenom od strane većine članova Komisije, ne odobrava se odbrana tog rada i taj student ponovo prijavljuje završni rad.

 

Član 14.

 

Ukoliko Komisija ocijeni završni rad pozitivno, student u roku ne kasnijem od pet (5) dana, od dana predaje finalne verzije završnog rada, pristupa odbrani tog rada.

Odbrana završnog rada je javna. Odbrana rada obuhvata usmeni prikaz rezultata završnog rada prezentirana od strane studenta, te njegovih odgovora na pitanja članova Komisije i prisutnih slušalaca. Trajanje odbrane završnog rada po pravilu ne prelazi 30 minutra.

Eventualna pitanja iz publike, dostavljaju se Komisiji za ocjenu i odbranu završnog rada u pismenoj formi, a Komisija potom cijeni njihovu usklađenost i primjerenost, sa predmetnom temom završnog rada.

Ocjenu završnog rada studenta, donosi Komisija neposredno nakon održane odbrane i to na osnovu ocjene završnog rada, izlaganja kandidata i njegovih odgovora na postavljena mu pitanja tokom odbrane.

Ocjena završnog rada mogu se kretati u rasponu od 6 (šest) pa do 10 (deset).

 

 

Član 15.

 

Ukoliko je ocjena većine članova Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada nakon provedene odbrane rada negativna, student ponovo upisuje završni rad.

Student koji uspješno ne odbrani završni rad ni u drugom pokušaju, gubi pravo okončanja studija na Fakultetu.

 

Član 16

Nakon odbrane završnog rada, studentu se izdaje uvjerenje o završenom I ciklusu studija po modelu Bolonja, kao i odgovarajuća isprava o sticanju zvanja inzenjer (bachelors of electrical engineering), uz naznaku odgovarajućeg odsjeka Fakulteta, kao poblizeg nivoa stručne usmjerenosti koja se po pravilu uručuje na promociji studenata.

 

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 17

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osamog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

Ovaj pravilnik objavit će se na video zidu Fakulteta i na www.etf.unsa.ba.

 

 

D E K A N

 

Red prof dr Kemo Sokolija, dipl.ing.el

 

 

Broj: 04-1-1823/08

Dana, 14.07.2008. godine

 

 


Pravilnik o završnom radu (.PDF Verzija)
pravilnik_o_zavrsnom_radu__bsc_.pdf


Posljednja izmjena:  09:42 18/07 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba