Matematika I
Opće informacije
Naziv kursa Matematika I
Oznaka (šifra) predmeta
Studij Avanti Bologna; I i II semestar; svi odsjeci
Broj sati predavanja
Broj sati auditornih vježbi
Broj sati laboratorijskih vježbi
Nastavni ansambl
dr Huse Fatkić, docent
mr Azem Dautović, viši asistent
mr Selma Hanjalić, viši asistent
Adnan Tahirović, asistent
Lejla Begić, asistent
Program kursa
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Program
Teorija realnih brojeva. Beskonačni nizovi realnih brojeva (osobine-stavovi-konvergencija). Broj “e”, Broj g, (BMU. BV. V.). Beskonačni redovi realnih brojeva (osobine-stavovi- konvergencija). Realne funkcije (podjela-osobine-stavovi). Limesi (granične vrijednosti - neprekidnost na R, R - specijalni limesi). Diferencijalni račun funkcije jednog realnog argumenta. (osnovne teoreme-osobine-primjena). Tajlorova formula. Neodređeni integral (tipovi i metode rješavanja). Odredeni Rimanov integral (pravi i nepravi, osnovne teoreme-osobine-primjena). Realna funkcija više promjenljivih. Limesi (granicne vrijednosti-neprekidnost). Parcijalni izvodi (diferencijali), (ekstremi, implicitne funkcije, preslikavanje).
Didaktičke metode
Način provjere znanja
Literatura
Preporučena
Dopunska
NapomeneLast update:  11:19 02/01 2006