Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Poziv za ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

07.06.12 20:25   *   Starost poruke: 8 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

o b j a v l j u j e

 

Poziv za ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Pozivaju se diplomirani inženjeri elektrotehnike koji su diplomu stekli na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i diplomirani inženjeri elektrotehnike sa drugih fakulteta elektrotehnike u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (po prethodnoj nostrifikaciji), po ranijim nastavnim planovima i programima studija prije aktualnog Nastavnog plana i Programa Drugog ciklusa studija (studij na principima Bolonjskog procesa), ukoliko su zainteresirani izvršiti ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, da se jave na POZIV i evidentiraju u Studentskoj službi Fakulteta, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu.

 

Prijave na POZIV počinje 01.06. i traje do 30.06.2012. godine.

 

Da bi dobili uvjerenje o ekvivalenciji zvanja, kandidati su dužni ispuniti uvjete definirane Odlukom o uvjetima i načinu ekvivalencije zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike.

 

Sve relevantne Odluke vezane za ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike nalaze se na web stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu www.etf.unsa.ba.

 

Kandidati koji su se ranije prijavili na POZIV za ekvivalenciju zvanja po pozivu objavljenom dana 30.aprila 2010. godine, potrebno je da se ponovo prijave jer je Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 171. (4) Zakona o visokom obrazovanju “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22710 (prečišćeni tekst) donesena dana 29.02.2012. godine.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta (tel: 033 250-708, email: studentska@etf.unsa.ba).

 

Uz prijavu na POZIV za ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, kandidati predaju:

- Ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju ili rješenje o prethodnoj nostrifikaciji ukoliko su studij završili u inostranstvu;

- Uvjerenje o položenim ispitima;

- Ovjerenu kopiju nastavnog plana i programa, ukoliko su studij završili na drugom fakultetu u Bosni i Hercegovini, kako bi se utvrdila razlika u odnosu na nastavni plan i program Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu;

- Popunjenu prijavu za ekvivalenciju zvanja ( prijave se mogu dobiti u Studentskoj službi fakulteta;

- Ugovor o učenju sa izabranim predmetima;

Odabir predmeta je na stranici: www.etf.unsa.ba/ekvivalencija

 

Odlukom Nastavno-naučnog vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj:04-1-924/12- od 05.03.2012. godine, Pravilnik o ekvivalenciji zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (broj:04-1-1215/10 od 15.04.2010. godine stavljen je van snage.

 

Kandidati koji se prijave na POZIV za ekvivalenciju zvanja obavezni su da polože razliku predmeta, te izrade i odbrane završni rad kako bi ostvarili preostalih 30 ECTS studijskih kredita do ukupno utvrđenih 120 ECTS studijskih kredita potrebnih za završetak drugog ciklusa studija.

Odabir predmeta je na stranici www.etf.unsa.ba/ekvivalencija

 

Upis na ekvivalenciju zvanja počinje 30.06. i traje do 20.07.2012. godine.

 

Kandidati koji su u skladu sa POZIVOM za ekvivalenciju zvanja primljeni pored predatih dokumenata podnose i ostala dokumenta i to:

- Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu;

- Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (u dvije kopije, može se naći na www.etf.unsa.ba/ekvivalencija

- 2 slike formata kao za ličnu kartu;

 

Kandidati su dužni uplatiti:

 

Iznos od 30,00 KM na žiro račun Univerziteta u Sarajevu za navedeni upisni materijal

Primalac: Univerzitet u Sarajevu

Račun broj: 1610000008960095

Svrha uplate: Uplata za upisni material

 

Iznos od 1.200,00 KM na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj: 1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za upis na ekvivalenciju zvanja

 

Iznos od 300,00 KM na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj: 1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za prijavu i odbranu završnog rada

 

Iznos od 3,00 KM za ispitne košuljice treba platiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj: 1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba