Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis studenata prvog ciklusa studija u studijsku 2019/2020. godinu

13.09.19 18:35   *   Starost poruke: 297 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 16.09.2019. godine i traje do 30.09.2019. godine

 

Za upis u odgovarajuću godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

1. Indeks (sa prikupljenim potpisima za prethodni semestar i upisanim predmetima na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);

 

2. Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (navedeni materijal se može kupiti na šalteru Studentske službe);

 

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisan od strane studenta dostaviti u studentsku službu u dva primjerka);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

 

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu kako slijedi:

-redovan studij-100,00 KM

-redovan samofinansirajući studij-1.800,00 KM

 

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 200,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) i studenti koji uplaćuju participaciju za svaki nepoloženi ispit mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

-50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50 % najkasnije do 31.12.2019. godine.

 

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (ETF) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

 

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (UTIC) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2);

 

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki upisani predmet (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1).

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja.

 

 

Upis u studijsku 2019/2010. godinu i ovjera semestra počinje od 16.09.2019. godine i traje do 30.09.2019.godine.

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

Važno:

 

Student koji ima status redovnog samofinansirajućeg studenta a koji je u studijskoj 2018/2019. godini položio sve ispite iz te godine i postigao prosječnu ocjenu najmanje osam, prelazi u redovne studente (prilikom predaje dokumentacije za upis, priložiti i molbu za promjenu statusa)

 

Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jedanom obnovlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, te nastavlja studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.

 

Ukoliko je student u skladu sa odlukom Vijeća Elektrotehničkog fakulteta broj: 04-1-3031/16 od 05.09.2016. godine ostvario pravo na koliziju, potrebno je da zahtjev za koliziju kreira kroz zamger, te isti isprinta u dva primjerka i preda zajedno sa upisnim materijalom.

 

Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2018/2019. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prije upisa u studijsku 2019/2020. godinu.

Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

 

Nastava u zimskom semestru u studijskoj 2019/2020. počinje 07.10.2019. godine.

Raspored časova u zimskom semestru biće objavljen na Fakultetskom coursewareu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba