Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

11.06.18 06:59   *   Starost poruke: 343 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3), člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-2092/18 od 06.06.2018. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br: 12-2092/18 od 06.06.2018. godine) za izbor najpovoljnije ponude za nabavku konferencijskih torbi i promotivnog materijala za potrebe konferencije "IEEE Innovation Smart Grid Technologies Europe 2018" (JRN 22462000-6), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka (br: 12-1705/18 od 04.05.2018. godine), te je kao ponuđač izabrana firma „F&F“ d.o.o. Jelah, jer je jedini ponuđač koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

---

Odluku broj: 12-2097/18 od 07.06.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba