Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

05.05.18 12:47   *   Starost poruke: 258 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3), člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-1629/18 od 25.04.2018. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12-1629/18 od 25.04.2018. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga smještaja konferencije i organizacije keteringa za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (JRN 55120000-7), koja se provodi u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14)i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), a na osnovu Odluke br: 12-1369/18 od 04.04.2018. godine, te je kao ponuđač izabrana firma „Hotel Holiday“ Europa D.D. Sarajevo, jer je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba