Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

23.04.18 10:19   *   Starost poruke: 270 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Agencija za računovodstvene i knjigovodstvane poslove „TONTO“, ID broj: 4300216730001, sa sjedištem na adresi Višnjik br.21. Sarajevo, o pružanju računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga u periodu od 02.03.2018.godine do 31.12.2018.godine, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- vođenje glavne knjige po kontnom planu,

- analitička evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara,

- obračun amortizacije i revalorizacije sredstava rada,

- analitička evidencija kupaca i dobavljača,

- analitička evidencija obaveza i potraživanja,

- izrada periodičnih obračuna i završnog računa prema utvrđenim rokovima na propisanim obrascima i shodno odredbama Zakona o računovodstvu i podzakonskim aktima i

- davanje potrebnih stručnih informacija iz oblasti knjigovodstva na zahtjev korisnika.

 

 

---

Odluku broj 12-1570/18 od 19.04.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba