Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

19.11.18 08:36   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij   *  

 U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1080-3/18 od 09. 11. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

 

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

 

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

...

2. UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

2.1. Naučnonastavno zvanje asistent

2.1.1. Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 1 izvšilac sa punim radnim vremenom

2.1.2. Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

...

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba