Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za upis studenata na Treći (doktorski) ciklus studija u studijskoj 2018/2019. godini

15.11.18 15:07   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Studenti, Nastava   *  

 Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), čl. 15. i 16. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (broj: 04-1-1774/10 od 31.05.2010. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-38-2314/10 od 22.09.2010. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-01-3184/18 od 10.09.2018. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2018/2019. godini (broj: 01-986-68/18 od 26.09.2018. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij u studijskoj 2018/2019. godini (broj: 11/05-38-34098-2/18 od 16.10.2018. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, o b j a v lj u j e

 

Konkurs za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

 

 

Konkurs se raspisuje za upis studenata na III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

- Automatika i elektronika,

- Elektroenergetika,

- Računarstvo i informatika i

- Telekomunikacije.

 

Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2018/2019. godini se organizira za upis u prvu i drugu godinu studija, traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se naučni stepen doktora tehničkih nauka u datoj oblasti.

 

---

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba