Upravljanje telekomunikacijskim mrežama    (ETF TKO UTM 5980)
 
Opće informacije
Naziv kursa Upravljanje telekomunikacijskim mrežama
Oznaka (šifra) predmeta ETF TKO UTM 5980
Studij ETF-B
Odsjek Telekomunikacije
Godina 5
Semestar 9
Tip Obavezni
Broj ECTS Bodova 7
Ukupno sati nastave 80
Broj sati predavanja 42
Broj sati vježbi 24
Broj sati tutorijala 14
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj kursa je da omogući studentima da steknu osnovna znanja iz iz planiranja, upravljanja i optimiranja radio mreža i sistema za operativnu i poslovnu podršku - nužna za brzo i efektno uključivanje u radno tehnološke procese subjekata u Sektoru mobilnih (tele)komunikacija.
Program
Prilazi i ciljevi planiranja celularnih radio mreža.
Planiranje kapaciteta i pokrivenosti.
Fokusiranje na UTRAN/GERAN radio mrežno planiranje i optimiranje mreže,
Operativni saport sistemi ,
Biznis support sistemi,
Praktična primjena metoda planiranja i optimiranja sa računarski baziranim alatima.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. J. Lempiainen "Radio Interface System Planning for GSM/GPRS/UMTS, Kluwer Academic Publishers, 2002
3. Optimizacija dijela GSM radio mreže BH Telecoma, Ericsson, 2005
4. Ding-Zhu Du "Resource Management in Wireless Networking", Springer-Verlag, 2005
Dopunska literatura 1. A. Mishra: "Fundamentals of Cellular Network Planning and Optimization, 2G/2,5G/3G, Evolution to 4G", John Wiley & Sons, 2004
2. C. Smith : "Cellular System - Design and Optimisation", Mc Graw - Hill, N. York, 1996
3. J Laiho: "Radio Network Planning and Optimisation for UMTS", John Wiley & Sons, 2006
Didaktičke metode
Predavanja izvodi nastavnik i praćena su rješavanjem karakterističnih zadataka iz odgovarajuće oblasti (42 sata) na način koji omogućava da studenti ovladaju znanjima i vještinama koje treba postići u okviru ovoga kursa.
Kroz tutorijal (14 sati), u okviru kojega su studenti praćeni i vođeni od strane tutora, rješavaju se i drugi zadaci, uključujući i ispitne, tako da studenti što potpunije ovladaju metodologijom i tehnikom primjene metoda planiranja, upravljanja i optimiranja.
U okviru vježbi (24sata) studenti samostalno simuliraju i analiziraju segmente tehnika planiranja i optimiranja mreže i njihove pripreme za konkretne potrebe ( Laboratorijske vježbe, bazirane na korišćenju MATLAB programskih paketa), odnosno stiču osnovne spoznaje o planiranju i optimiranju radio mreže celularnih MK-ja (posjeta/vježbe u nekoj telekom kompaniji).
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja i vježbi: donosi 10 bodova, pri čemu student koji više od tri puta izostane s predavanja i/ili vježbi, ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi donosi maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada 5 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit, donosi do 20 bodova.
Parcijalni ispit, koji traje 90 minuta, i struktuiran je na slijedeći način:
- odgovori na jednostavna pitanja čiji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; student koji tačno odgovori na sva postavljena pitanja ostvaruje 5 bodova;
- rješavanje jednog zadatka sa otvorenim odgovorom, tačno rješavanje ovog zadatka donosi 10 bodova;
- rješavanje zadataka za koji je dato više odgovora, od kojih je jedan tačan; student koji tačno odgovori na sve ovakve postavljene zadatke, ostvaruje 5 bodova.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova, ponovo upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova, pristupa usmenom završnom ispitu. Ovaj ispit se sastoji iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita i domaćih zadaća, te odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme obrađene unutar kursa.
Usmeni završni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu završnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, pristupa usmenom popravnom ispitu.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, obavezno pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na sljedeći način:
- pismeni dio, koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) tokom polaganja parcijalnih ispita;
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao i usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita, može pristupiti student koji je nakon pismenog dijela popravnog ispita uspio ostvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor se sastoji od bodova ostvarenih po osnovu prisustva nastavi, izradi domaćih zadaća, polaganja parcijalnog ispita koji je urađen pozitivno i polaganja pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, ponovo upisuje ovaj kurs.
Napomene
1.Prilikom polaganja pismenog ispita, student može koristiti od strane nastavnika pripremljenu listu formula koje mogu biti od koristi prilikom rješavanja zadataka. Nije dozvoljeno korištenje drugih bilješki, knjiga, mobilnih telefona, niti drugih elektronskih pomagala.
2. Zadaci koje student treba riješiti na ispitu su istog tipa, kao oni rješavani tokom izvođenja predavanja i tutorijala.