Telekomunikacijski softver inženjering    (ETF TKI TSI 4760)
 
Opće informacije
Naziv kursa Telekomunikacijski softver inženjering
Oznaka (šifra) predmeta ETF TKI TSI 4760
Studij ETF-B
Odsjek Telekomunikacije
Godina 4
Semestar 7
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 5
Ukupno sati nastave 60
Broj sati predavanja 39
Broj sati vježbi 12
Broj sati tutorijala 9
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Studenti iz softverskog inženjeringa uče najmodernije tehnike, metodologije, alate i hardver koji obuhvaćaju softverske discipline i njihove aplikacije. Programski jezici koji se koriste prilikom ovog kursa su najutjecajniji u ovom polju. Uče se takođe i najnovije metodologije dizajna. Studenti će se susresti sa temama kao što su programiranje na raznim jezicima, UML dizajn, rukovođenje projektima, interkacija baza podataka, operativni sistemi, objektno orijentisano programiranje, klijent/server sistemi, algoritmi, mrežna administracija, informacijska sigurnost, skladištenje podataka, te LAN/WAN inženjering.
Program
Softvware Engineering koncepti: ekstremno programiranje, Patern programiranje itd. Metode modeliranja: SDL, UML. Razvojne platforme: HTML, XML, C++, PHP, SIP CGI, CPL.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. Fundamentals of Software Engineering (2nd Edition) by Carlo Ghezzi, Mehdi Jazayeri, and Dino Mandrioli
3. Software Engineering: International Computer Science, Ian Sommerville
4. Seventh International Conference on Software Engineering for Telecommunication Switching Systems (International Conference on Software Engineering for Telecommunications ... Systems and Services//Proceedings) by International Conference on Software Engineering for Telecommunication
5. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition (Paperback) by Martin Fowler
6. Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns and Java, Second Edition by Bernd Bruegge and Allen H. Dutoit
7. New Perspectives on Creating Web Pages with HTML, XHTML, and XML, Comprehensive, Second Edition by Patrick Carey
Dopunska literatura 1. Object-Oriented Software Engineering (Paperback) by Timothy Lethbridge (Author), Robert Laganiere
2. Object-Metrics and Models in Software Quality Engineering (2nd Edition) by Stephen H. Kan
Didaktičke metode
Predavanja izvodi nastavnik i uz podršku matematskog aparata ( tehnike modeliranja). Predavanja su praćena ilustracijom modela softver inženjeringa (Extrreme Programming) (39 sati ukupno) na način koji omogućava da studenti ovladaju znanjima i vještinama koje treba postići u okviru ovoga kursa. U okviru laboratorijskih vježbi studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama rada u timovima, brainstorming itd. i (12 sati).
Tutorijal(9 sati), u okviru kojega su studenti praćeni i vođeni od strane tutora, ima za cilj studentima omogućiti da samostalno realizuju pojedine korake modela: analiza, detaljna funkcionalna specifikacija, UML projekt itd.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- Prisustvo satima predavanja, tutoriala i vježbi: donosi 10 bodova, pri čemu student koji više od tri puta izostane s predavanja i/ili tutoriala i vježbi, ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- Izrada domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi donosi maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada 5 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- Parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen
parcijalni ispit, donosi do 20 bodova;

Parcijalni ispit koji traje 90 minuta i struktuiran je na slijedeći način:
- odgovori na jednostavna pitanja čiji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; student koji tačno odgovori na sva postavljena pitanja ostvaruje 5 bodova,
- rješavanje jednog zadatka sa otvorenim odgovorom, tačno rješavanje ovog zadatka donosi 10 bodova,
- rješavanje zadataka za koji je dato više odgovora, od kojih je jedan tačan; student koji tačno odgovori na sve ovakve postavljene zadatke, ostvaruje 5 bodova
Student koji je tokom trajanja semestra, ostvario manje od 20 bodova, ponovo upisuje ovaj kurs
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova, pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit se sastoji iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita i domaćih zadaća, te odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme obrađene unutar kursa.

Usmeni završni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, pristupa usmenom popravnom ispitu.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, obavezno pristupa popravnom ispitu.
Popravni ispit struktuiran je na sljedeći način:
-pismeni dio, koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) tokom polaganja parcijalnih ispita.
-usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao i usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita, može pristupiti student koji je nakon pismenog dijela popravnog ispita uspio ostvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor se sastoji od bodova ostvarenih po osnovu prisustva nastavi, izradi domaćih zadaća, polaganja parcijalnog ispita koji je urađen pozitivno i polaganja pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, ponovo upisuje ovaj kurs.
Napomene
1.Prilikom polaganja pismenog ispita, student može koristiti od strane nastavnika pripremljenu listu formula koje mogu biti od koristi prilikom rješavanja zadataka. Nije dozvoljeno korištenje drugih bilješki, knjiga, mobilnih telefona, niti drugih elektronskih pomagala.
2.Zadaci koje student treba riješiti na ispitu su istog tipa, kao oni rješavani tokom izvođenja predavanja i tutorijala.