Arhitekture paketskih čvorišta    (ETF TKO APČ 4770)
 
Opće informacije
Naziv kursa Arhitekture paketskih čvorišta
Oznaka (šifra) predmeta ETF TKO APČ 4770
Studij ETF-B
Odsjek Telekomunikacije
Godina 4
Semestar 7
Tip Obavezni
Broj ECTS Bodova 6
Ukupno sati nastave 70
Broj sati predavanja 42
Broj sati vježbi 14
Broj sati tutorijala 14
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Kurs razmatra rutiranje na funkcionalnom nivou u kružno i paketsko komutiranim mrežama. Biće takođe obrađeni i algoritmi rutiranja kao i neki routing protokoli koji formiraju osnove Interneta. Kurs se bavi i strukturom hardvera paketskih i optičkih čvorišta, te trukturom softvera paketskih čvorišta.
Program
Prometna analiza i dimenzionisanje rutera. Softswitch arhitekture. Metode pretraživanja matrica rutiranja. Rutiranje u mrežama sa komutacijom kanala i komuacijom paketa. Struktura hardvera paketskih i optičkih čvorišta. Struktura softvera paketskih čvorišta.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks (The Morgan Kaufmann Series in Networking) by Michal Pióro and Deepankar Medhi (Hardcover - Jul 1, 2004)
3. Girard: Routing and dimensioning in circuit switched networks (via amazon.com): Chapters 1. and 2.
4. C. Huitema: Routing in the Internet
5. ATM-Forum's PNNI specification af-pnni-0055.000 (in .pdf via ATM Forum): pages 1-46
6. Bruce Davie, Paul Doolan and Yakov Rekhter: Switching in IP networks
Dopunska literatura 1. RFC1075: Distance Vector Multicast Routing Protocol
2. Marko Luoma: CIDR (in .pdf)
Didaktičke metode
Predavanja izvodi nastavnik i uz podršku matematskog aparata (tehnike modeliranja). Predavanja su praćena prezentacijom praktičnih problema dimenzionisanja paketskih čvorova (42 sati ukupno) na način koji omogućava da studenti ovladaju znanjima i vještinama koje treba postići u okviru ovoga kursa, i tako razviju sposobnosti projektovanja brzih paketskih čvorišta.
U okviru laboratorijskih vježbi studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama programiranja I konfigurisanja rutera, (14 sati).
Tutorijal (14 sati), u okviru kojega su studenti praćeni i vođeni od strane tutora, ima za cilj studentima omogućiti da samostalno realizuju realne I virtualne rutere koristeći poznata Open source rješenja. Uključuju se tipizirani ispitni zadaci, tako da se već tokom izvođenja programa može stalno provjeravati dostignuti stupanj pripremljenosti studenta za polaganje završnog ispita.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, tutoriala i vježbi: donosi 10 bodova, pri čemu student koji više od tri puta izostane s predavanja i/ili tutoriala i vježbi, ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi donosi maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada 5 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
-parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen
parcijalni ispit, donosi do 20 bodova;

Parcijalni ispit koji traje 90 minuta i struktuiran je na slijedeći način:
- odgovori na jednostavna pitanja čiji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; student koji tačno odgovori na sva postavljena pitanja ostvaruje 5 bodova,
- rješavanje jednog zadatka sa otvorenim odgovorom, tačno rješavanje ovog zadatka donosi 10 bodova,
- rješavanje zadataka za koji je dato više odgovora, od kojih je jedan tačan; student koji tačno odgovori na sve ovakve postavljene zadatke, ostvaruje 5 bodova
Student koji je tokom trajanja semestra, ostvario manje od 20 bodova, ponovo upisuje ovaj kurs
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova, pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit se sastoji iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita i domaćih zadaća, te odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme obrađene unutar kursa.

Usmeni završni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, pristupa usmenom popravnom ispitu.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, obavezno pristupa popravnom ispitu.
Popravni ispit struktuiran je na sljedeći način:
-pismeni dio, koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) tokom polaganja parcijalnih ispita.
-usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao i usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita, može pristupiti student koji je nakon pismenog dijela popravnog ispita uspio ostvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor se sastoji od bodova ostvarenih po osnovu prisustva nastavi, izradi domaćih zadaća, polaganja parcijalnog ispita koji je urađen pozitivno i polaganja pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, ponovo upisuje ovaj kurs.
Napomene
1. Prilikom polaganja pismenog ispita, student može koristiti od strane nastavnika pripremljenu listu formula koje mogu biti od koristi prilikom rješavanja zadataka. Nije dozvoljeno korištenje drugih bilješki, knjiga, mobilnih telefona, niti drugih elektronskih pomagala.
2. Zadaci koje student treba riješiti na ispitu su istog tipa, kao oni rješavani tokom izvođenja predavanja i tutorijala.