Praktikum mikroračunarski baziranih sistema    (ETF AEI PMS 51061)
 
Opće informacije
Naziv kursa Praktikum mikroračunarski baziranih sistema
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEI PMS 51061
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 5
Semestar 10
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 5
Ukupno sati nastave 61
Broj sati predavanja 13
Broj sati vježbi 48
Broj sati tutorijala 0
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj kursa je omogućiti studentima da praktično realiziraju mikroračunarski sistem posebne namjene. Poseban akcenat se stavlja na izbor mikroračunarske osnove, realiziranje projekta u laboratorijskim uslovima sa unaprijed zadatim vremenskim intervalom, samostalnost u radu, korištenje literature, kreativnost, timski rad itd.
Program
Studenti mogu svoju realizaciju vezati za izradu završnog rada, nekog konkretnog projekta, raditi samostalno ili u sklopu tima (grupe) ili rješavati zadatak neovisno od navedenog. Studenti predlažu nastavniku zadatak koji će rješavati ili biraju neki od ponuđenih zadataka. Kao završni izlaz njihovog rada treba biti realizirana hardverska aplikacija zasnovana na IC sa CPU-om i dat opis realizacije u formi dokumentacije ili izvještaja sa projekta (postavljen zadatak, teorijska podloga potrebna za rješavanje navedenog problema, matematički model zadatka, električne šeme i dokumentacija, listing koda realiziranog programa, rezultati snimanja karakteristika realiziranog sistema.) Izbor hardverske i softverske podrške za realiziranje projekta prepušta se studentima, pri tome studenti biraju komponente kojima raspolaže fakultet ili sami obezbjeđuju hardver i potrebni softver (sredstvima sa projekta, sponzori, slobodni softver itd.)
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
Dopunska literatura
Didaktičke metode
Studentima se održi samo uvodno predavanje (3 sata) na kome se definiraju detalji vezani za tehnologiju rada na praktikumu, pokažu primjeri realiziranja sličnih projekata i ponude projektni zadaci. Ostatak nastave studenti izvode u laboratoriju u broju sati od minimalno 55 sata u grupama ne većim od deset. Jedan sat sedmićno studenti imaju obavezne konsultacije sa nastavnikom. Tom prilikom se izlažu tekući problemi i podnose usmeni izvještaji o odvijanju projekta. Ove konsultacije se odvijaju posebno za svaki postavljeni zadatak.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:

prisustvo satima laboratorijskog rada i konsultacijama: 20 bodova, student koji ne realizira više od 80% predviđenih sati (laboratorijski rad plus konsultacije) ne može ostvariti bodove po ovom osnovu;

izrada rada: maksimalno 80 bodova; 30 bodova ocjena hardvera sistema, 30 bodova dokumentacija, 20 bodova prezentacija rada.

Student koji tokom trajanja semestra ne realizira postavljeni zadatak dobiva dopunske termine u laboratoriju u terminima pripreme za popravne ispite u trajanju od 20 sati. Ako ni tada student ne završi postavljeni zadatak ponavlja kurs. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na studente koji svoj radni zadatak vezuju za završni rad. U tom slučaju vrijede pravila o terminima završetka rada koja se odnose na završni rad.
Napomene