Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 2    (ETF AEI DR2 5966)
 
Opće informacije
Naziv kursa Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 2
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEI DR2 5966
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 5
Semestar 9
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 5
Ukupno sati nastave 66
Broj sati predavanja 30
Broj sati vježbi 36
Broj sati tutorijala 0
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Studenti sticu znanja o projektovanju i implementaciji interfejsa covjek-mašina, i to za kompleksne sisteme kao iz primjera: SCADA sistema, sistema nadzora, zaštite i signalizacije, upravljanja hemijskim i energetskim postrijenjima i sl. Studenti ce u sklopu predmeta projektovati i implementirati korisnicki interfejs korištenjem savremenih softverskih alata i vizualnih komponenti.
Program
1. Komunikacija covjek - racunar, tipovi i karakteristike interfejsa, informacija i propusnost informacija.

2. Korisnicki interfejsi i tipovi operativnih sistema, dogadajima kontrolisani interfejs.

3. Alati za projektovanje i programiranje korisnickog interfejsa.

4. Komponentni model razvoja interfejsa.

5. Karakteristicne komponente: labele, prozori za editiranje, padajuce liste, kontolna dugmad, itd.

6. Sistem menija kod korisnickog interfejsa, tehnike za izradu prototipova.

7. Komponente za podršku grafickim elementima interfejsa.

8. Višenitno izvršavanje akcija, tajmeri.

9. Web orijentisani korisnicki interfejs,

10. Vrednovanje upotrebljivosti korisnickog interfejsa; Pravci razvoja korisnickog interfejsa.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).

2. Jenifer Tidwell, Designing Interfaces, O'Reilly Media, 2005.
Dopunska literatura
Didaktičke metode
Predavanja. Individualni i timski rad na projektnim zadacima u laboratoriji: projektovanje i implementacija korisnickog interfejsa korištenjem programskih jezika (C++/Java) i naprednih vizualnih alata, testiranje i procjena uspješnosti razvijenih primjera interfejsa.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove na osnovu sljedeceg:

prisustvo satima predavanja i vježbi: 10 bodova;
izrada domacih zadaca: 20 bodova;

implementacija projekta korisnickog interfejsa, pripadna dokumentacija i prezentacija 70 bodova.
Napomene