Biomedicinski signali i sistemi    (ETF AEI BSS 4850)
 
Opće informacije
Naziv kursa Biomedicinski signali i sistemi
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEI BSS 4850
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 4
Semestar 8
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 5
Ukupno sati nastave 50
Broj sati predavanja 28
Broj sati vježbi 22
Broj sati tutorijala 0
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmovima iz medicine i biomedicinskog inžinjerinaga. Studenti ce steci znanja potrebna za modeliranje biomedicinskih sistema i bice upoznati sa razlicitim podrucjima i metodama primjene biomedicinskog inžinjeringa, posebno u procesiranju bioloških signala. Studenti ce se upoznati sa osobinama i tehnikama obrade i analize bioloških signala, zatim sa principima projektovanja i gradnje medicinskih uredaja za njihovo procesiranje.
Program
1. Pregled i istorija biomedicinskog inžinjeringa

2. Fiziologija celije, potencijali, pobude i propagacija pobude

3. Bioelektricni fenomen, neuroni, sinapticka transmisija

4. Biomedicinski signali: EKG, EEG, EMG, EOG, respiratorni signal, biomedicinski senzori, procesiranje biomedicinskih signala.

5. Ljudsko srce, kardio-ciklus, elektrokardiogram, vektokardiogram, osnove prostiranja elektricnog polja i nacini snimanja EKG signala,

6. Metode akvizicije, procesiranja i vizualizacije EKG signala, ustanovljavanje srcanog ritma, karakteristicni dijelovi signala, tumacenje i dijagnostika, pacemaker.

7. Respiratorni signal, mjerenje, ekstrakcija iz EKG signala.

8. Krvni pritisak, invazivne i neinvazivne metode mjerenja, bio-senzori i pretvaraci;

9. Metode akvizicije, procesiranja i vizualizacije EEG signala, snimanje i interpretacija elektroencefalograma, osnovni pojmovi i fenomeni EEG

10. Karakteristike elektroda za snimanje elektrofizioloških potecijala, osnove elktro-hemijskih procesa u celiji i tkivima, pristupi i metode mjerenja bioimpedanse;

11. Elektrohemijski senzori i dijaliza: hemijski senzori, ekstrakcija i izmjena materije.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).

2. J. Enderle, S. Blanchard and J. Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press, 2005.
Dopunska literatura
Didaktičke metode
Predavanja. Laboratorijske vježbe pod vodstvom tutora na kojima ce studenti pomocu softverskih alata kao MATLAB/Simulink i namjenski razvijenih aplikacija prakticno demonstrirati znanja stecena tokom predavanja.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove na osnovu sljedeceg:

1. prisustvo satima predavanja i vježbi: 10 bodova;

2. izrada domacih zadaca: 10 bodova;

3. prvi parcijalni ispit: 20 bodova;

4. drugi parcijalni ispit: 20 bodova;

5. završni ispit 40 bodova.
Napomene