Napredne elektronicke komponente i strukture    (ETF AEO NES 4870)
 
Opće informacije
Naziv kursa Napredne elektronicke komponente i strukture
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEO NES 4870
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 4
Semestar 8
Tip Obavezni
Broj ECTS Bodova 6
Ukupno sati nastave 70
Broj sati predavanja 36
Broj sati vježbi 24
Broj sati tutorijala 10
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj kursa je obraditi napredne elektronicke komponente i strukture. Poseban naglasak se stavlja na realizaciju takvih komponenti i sistema u VLSI tehnologiji, zatim se obraduju napredne CMOS tehnologije, BiCMOS, hibridne tehnologije itd.
Program
1. VLSI: Planarna tehnologija na siliciju, napredne tehnike, BiCMOS, SOI, CMOS VLSI kola male potrošnje,PLD, GaAs integrirana kola, Projektovanje VLSI.

2. OP: napredne izvedbe, Nortonovo OP, Filtri, Oscilatori, Komparatori, Instrumentacona OP, šum, V-f i f-V konvertori, analogni množac, Analogni prekidac.

3. Analogno-digitalna i digitalno-analogna konverzija: Osnove AD i DA konverzije, greška, šum, Tipovi ADC, Tipovi DAC, izvori referentnog napona, antialiasing filtri, S/H kola.

4. Digitalne aritmeticke i logicke strukture: sumator, množac, komparator.

5. Procesori opšte i posebne namjene: racunarske arhitekture za procesiranje signala, Harvard arhitektura, protocne arhitekture, hardver množac-akumulator, memorija na cipu (keš), procesor digitalnih signala opšte namjene, implementacija DSP algoritama na procesor digitalnih signala opšte namjene, FIIR, IIR, FFT, adaptivno filtriranje, DSP hardver posebne namjene, hardver za digitalno filtriranje, hardver za FFT.

6. Prenos digitalnih podataka, modulacije, interfejs.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
Dopunska literatura 1. Integrisana kola, Branko L. Dokic

2. Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, Sergio Franco.

3. Analog-to-digital and Digital-to-Analog Conversion Techniques, David F. Hoeschele.

4. Digital Signal Processing, Emmanuel C. Ifeachor, Barrie W.Jervis.
Didaktičke metode
Predavanja se izvode u sali kom prilikom teorijsku nastavu nastavnik ilustrira rješavanjem konkretnih zadataka iz oblasti koja se obraduje. Domaci zadaci koji studenti dobijaju odnose se na proracune konkretnih sklopova i struktura, koje se individualno realiziraju i provjeravaju u laboratoriji ili zajednicki analiziraju na tutorijalima. Laboratorijski rad predstavlja eksperimentalnu podršku teorijskim fenomenima koji se obraduju i koristi kombinovanu metodu simulacije i rada sa fizickim modelima. Laboratorijske grupe cine do deset studenata.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedecem sistemu:

Prisustvo satima predavanja i vježbi: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane sa predavanja i vježbi ne može dobiti potpis. Svim casovima laboratorijskih vježbi studenti su obavezni prisustvovati.

Izrada domacih zadaca i laboratorijske vejžbe: maksimalno 10 bodova; predvidena je izrada 13 domacih zadaca ravnomjerno rasporedenih tokom semestra, koje se valoriziraju laboratorijskom provjerom rezultata.

Parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri cemu svaki parcijalni ispit donosi do 20 bodova.

Parcijalni ispit traje 90 minuta i struktuiran je na slijedeci nacin:

odgovori na jednostavna pitanja ciji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; student koji tacno odgovori na sva postavljena pitanja ostvaruje 5 bodova;

rješavanje zadataka za koje je unaprijed dato više odgovora od kojih je jedan tacan; student koji tacno odgovori na sve postavljene zadatke ostvaruje 5 bodova;

rješavanje dva zadatka s otvorenim odgovorom; tacno uradeni zadataci donosi po 5 bodova.

Student koji je tokom trajanja semestra ostvario manje od 20 bodova ponovno upisuje ovaj kurs.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova pristupa usmenom završnom ispitu.
Usmeni završni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.

Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, pristupa popravnom ispitu. Popravni ispit struktuiran je na slijedeci nacin:

Pismeni dio koji je struktuiran kao i parcijalni ispit i nosi do 40 bodova.

Usmeni dio koji može da bude ocijenjen sa maksimalno 40 bodova.

Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti student koji je nakon polaganja pismenog dijela popravnog ispita uspio ostvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz: prisustvo nastavi, izradu domacih zadaca, polaganje pismenog dijela popravnog ispita.

Usmeni popravni ispit donosi maksimalno 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu student na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimum ponovno upisuje ovaj kurs.
Napomene