Optimalno upravljanje    (ETF AEO OU 4860)
 
Opće informacije
Naziv kursa Optimalno upravljanje
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEO OU 4860
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 4
Semestar 8
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 6
Ukupno sati nastave 60
Broj sati predavanja 36
Broj sati vježbi 14
Broj sati tutorijala 10
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj kursa je studentima dati znanja koja se odnose na koncepte i metode rješavanja problema optimizacije, sa posebnim naglaskom na rješavanje problema u upravljanju. Studenti ce steci sposobnost da u prakticnom problemu identificiraju problem traženja optimalnog rješenja, te da ga riješe primjenom adekvatne metode.
Program
1. Uvod: Problematika optimizacije, Formalni model problema traženja rješenja, Klasifikacija problema traženja rješenja

2. Staticka optimizacija: Optimizacija funkcija jedne i više promjenljivih sa i bez ogranicenja, Gradijentne i negradijentne metode, Metoda najmanjih kvadrata, Konveksna optimizacija, Linearno programiranje, Cjelobrojno programiranje, Numericke metode.

3. Dinamicka optimizacija: Varijacioni pristup, Princip minimuma/maksimuma, Dinamicko programiranje.

4. Metode pretraživanja: Metode sistematicnog pretraživanja, Metode slucajnog pretraživanja sa i bez korištenja dodatnih informacija.

5. Optimalna estimacija: Estimacija parametara sistema, Estimacija stanja sistema.

6. Primjena: Upravljanje, Projektovanje regulatora i filtera, Planiranje.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).

2. Donald A. Pierre: "Optimization Theory with Applications”, Dover Publications Inc. 1986

3. D. Kirk: "Optimal Control Theory: An Introduction”, Dover Publications Inc., 2004
Dopunska 1. W. Brogan: "Modern Control Theory”, Quantum Publishers Inc., 1974

2. Charles S. Beightler, Don. T. Phillips, Douglas J. Wilde: Foundations of Optimization, Prentice-Hall Inc. 1979

3. F. Lewis, V. Syrmos: "Optimal Control”, Willey Interscience, 2nd edition, 2007

4. R. Stengel: "Optimal Control and Estimation”, Dover Publications Inc, 1994
Dopunska literatura
Didaktičke metode
Predavanja. Individualni i timski rad na projektnim zadacima u laboratoriji: korištenjem znanja stecenih na predavanjima i savremenih razvojnih okruženja studenti ce steci iskustva neophodna za prakticno rješavanje problema optimizacije. Kroz seminarski rad ce studenti razvijati sposobnosti i vještine samostalne obrade zadanog problema ili tematike.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove na osnovu sljedeceg:

1. prisustvo satima predavanja i vježbi: 10 bodova;

2. izrada domacih zadaca: 10 bodova;

3. prvi parcijalni ispit: 20 bodova;

4. drugi parcijalni ispit: 20 bodova;

5. završni ispit 40 bodova.
Napomene