Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1    (ETF AEO DR1 4766)
 
Opće informacije
Naziv kursa Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1
Oznaka (šifra) predmeta ETF AEO DR1 4766
Studij ETF-B
Odsjek Automatika i elektronika
Godina 4
Semestar 7
Tip Obavezni
Broj ECTS Bodova 6
Ukupno sati nastave 66
Broj sati predavanja 30
Broj sati vježbi 36
Broj sati tutorijala 0
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Studenti sticu znanja o organizaciji i arhitekturi racunarskih sistema, pocevši od standardnog von Neumannovog modela do savremenih arhitekturnih koncepata. Uz sticanje znanja o principima projektovanja racunarskih sistema, studenti ce steci znanja o organizaciji i izvršavanju softvera na asemblerskom nivou, i o uticaju koji je na razvoj racunarske arhitekture i organizacije ima razvoj u drugim racunarskim oblastima kao mreže, sigurnost, internet, multimediji i sl.
Program
Strukturna organizacija racunarskog sistema: osnovi von Neumannove mašine; upravljacka jedinica; dobavljanje, dekodiranje i izvršavanje instrukcje; instrukcijski set i tipovi instrukcija; programiranje na nivou asemblerskog i mašinskog jezika; format instrukcija; nacini adresiranja; mehanizmi poziva i povratka iz potprograma; U/I i prekidi

Memorijski sistemi: tehnologija; kodiranje, kompresija i integritet podataka; hijerarhija memorije; organizacija glavne memorije; kašnjenja, ciklusi, propusnost i preplitanje; keš memorije; virtualna memorija; greške i pouzdanost

Interfejsi i komunikacija: osnovi U/I: baferovanje, programirani i prekidima vodeni U/I; prekidi: vektori i prioriteti; fizicka organizacija vanjske memorije; sabirnice, protokoli, arbitraža, DMA; umrežavanje; podrška za multimedije; RAID arhitekture

Funkcionalna organizacija racunarskog sistema: put podataka; upravljacka jedinica: ožicena i mikroprogramirana; protocnost instrukcija;
Multiprocesorske i alternativne arhitekture; koherenstnost keš memorije; memorijski modeli i konzistentnost

Poboljšanje performansi: RISC arhitekture; paralelizmi na nivou instrukcije; skalabilnost
Savremeni primjeri racunarske arhitekture i trendovi razvoja arhitekture procesora
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi sa predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta),

2. William Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 7. izdanje, Prentice Hall; 2005.

3. David Patterson, John Hennessy, Computer organization and design, the hardware/software interface, Morgan Kaufmann; 2004.
Dopunska literatura
Didaktičke metode
Predavanja. Individualni i timski rad na projektnim zadacima u laboratoriji: korištenjem znanja stecenih na predavanjima i savremenih alata za mjerenje performansi i simulaciju studenti ce analizirati performanse i funkcionalnost racunarskih sistema.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove na osnovu sljedeceg:

prisustvo satima predavanja i vježbi: 10 bodova;

izrada domacih zadaca: 10 bodova;

prvi parcijalni ispit: 20 bodova;

drugi parcijalni ispit: 20 bodova;

završni ispit 40 bodova.
Napomene